AK-VSZ in de schijnwerpers van ONAF

Vandaag stond het AK-VSZ in de maandelijkse uitgave van het magazine ONAF dat uitgaat van de Vlaamse Volksbeweging even in de schijnwerpers. In een uitstekende editie met veel nieuws over de activiteiten van de VVB in het buitenland, de Koerdische ontvoogdingsstrijd, de Brusselse staatsschuld, en nog veel meer – stond een mooi profiel van het Aktiekomitee.

ONAF geeft in hun artikel tekst en uitleg bij de activiteiten van het AK-VSZ en schijnt een licht op de recente vernieuwing van het logo alsook de webstek. Ook krijgen de lezers reeds de aankondiging van het AK-VSZ colloquium dat op 12 maart 2022 zal doorgaan van 9-13 uur over het thema “Hoe zien we het Vlaams gezondheidsbeleid naar de toekomst?”

Het volledige artikel kan je hier lezen en voor meer informatie over de Vlaamse Volksbeweging kan je terecht op hun recent vernieuwde webstek: vvb.vlaanderen.

Indien je dit artikel over het AK-VSZ wel kan smaken, raden we je zeker aan lid te worden van de VVB – zo ontvang je elke maand het magazine!

“Voor Vlaanderen is de staatsschuld dé opportuniteitskost van België”, aldus Prof. Geert Jennes

De staatsschuld is vooral sinds de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende Europese staatsschuldcrisis een gevoelig onderwerp. In tijden van volle crisis doch ook vandaag nog bestaan er sterk uiteenlopende meningen over. Professor Geert Jennes (Universität für Angewandte Wissenschaften Osnabrück, VIVES) bevestigde reeds in 2014 in zijn onderzoek het bestaan van transferten van Vlaanderen naar Franstalig België via de staatsschuld. Sinds deze maand werd deze conclusie echter kracht bijgezet daar het voorgenoemde onderzoek verschijnt in Kyklos – een internationaal wetenschappelijk vaktijdschrift met een focus op politieke economie en overheidsfinanciën.

In dit onderzoek komen Prof. Jennes en collega’s tot de conclusie dat Vlaanderen vele jaren van de voorbije decennia maar liefst 3 tot 5% van het Belgische bruto binnenlands product (bbp) naar Franstalig België (Brussel en Wallonië samen beschouwd) heeft overgedragen louter door het bestaan van de grote Belgische federale staatsschuld. 3 tot 5 procent van het Belgische bbp betekent maar liefst 5 tot 8 procent van het bbp van Vlaanderen. Dit komt neer op 13 tot 21 miljard euro per jaar in huidige euro’s, of 1.900 tot 3.300 euro per Vlaming per jaar. Deze grote interregionale transferten uit de federale staatsschuld worden mede veroorzaakt door de hoge interest die België op de staatsschuld betaalt.

Door het verschil in de federale intrestlasten die Vlaanderen effectief heeft gefinancierd (in de vorm van de grote belastingopbrengsten die het welvarende Vlaanderen jaarlijks levert aan de federale kas, waarmee die federale intrestlasten betaald worden) enerzijds; en de federale intrestlasten die Vlaanderen zou hebben moeten financieren als het enkel de intresten had moeten financieren die verschuldigd waren op dat deel van de federale schuld dat in Vlaanderen ontstaan is anderzijds, genereert de interestlast transferten tussen Vlaanderen en Franstalig België – zelfs in jaren met lagere interest.

Zo berekent Prof. Jennes dat tussen 1970 en 2016 (de periode waarvoor de nodige gegevens beschikbaar zijn) Vlaanderen via de Belgische federale staatsschuld cumulatief tussen 2,5 en 5 keer zijn bbp heeft verloren. Kort door de bocht gezegd heeft het hardnekkige bestaan van de grote Belgische federale schuld sinds 1970 Vlaanderen tot nog toe 2,5 tot vijf jaar “voor niets doen werken”.

Als oplossing voor dit probleem stelt Prof. Jennes voor om de belastingautonomie van de Belgische deelstaten te vergroten. Dit zou immers betekenen dat “Franstalig België enkel duurzaam op zichzelf is aangewezen om Vlaanderen qua welvaart bij te benen- zou een voldoende voorwaarde zijn om het wel degelijk bestaande ‘Monster van Loch Ness’ van de massale Belgische begrotingstransferten, voorgoed de kop in te drukken”.

Voor een Nederlandstalige bespreking van het Kyklos artikel, kan je hier terecht.

Ten slotte, delen wij met veel blijdschap mee dat Prof. Geert Jennes één van de sprekers zal zijn op het volgende AK-VSZ symposium dat gepland staat voor 12 maart 2022.

Covid-confederalisme: “Is er dan nog een Overlegcomité nodig?”

“Echt beleid is niet meer mogelijk.” Zo beschrijft Pieter Bauwens in Doorbraak de huidige situatie waarin het federale staatsbestel zich bevindt met betrekking tot de coronacrisis. Meer en meer zien we hoe de deelstaten – zonder tussenkomst van de federale regering – het eens zijn over welke maatregelen het best waar afgekondigd worden om de pandemie te beheersen. Dit stemt de Vivaldi-regering natuurlijk ongerust. Dit klinkt immers als confederalisme.

Het is dan ook meer dan ooit duidelijk dat Belgische eenheidsworst niet zal volstaan om deze gezondheidscrisis te baas worden. De communautaire verschillen zijn, ook in deze reeds latere fase van de pandemie, erg duidelijk, zo stelt Pieter Bauwens. Als voorbeelden haalt hij het gemiddeld aantal nauwe contacten aan (VL: 3,7; Franstaligen: 4,8), de lagere Waalse steunpremies die de horeca en burgemeesters onder druk zetten de terrassen voortijdig te heropenen, de vaccinatiegraad onder het personeel in woonzorgcentra (VL: 86,5%; WAL: 58,6%; BHG: 47%), … Zoals zo vaak, stelt Bauwens, verbergt het Belgische gemiddelde grote verschillen tussen de deelstaten.

Pieter Bauwens stelt op het einde van zijn betoog de vraag hoe lang de federale regering nog denkt weg te komen met het opleggen van dezelfde beperkingen in deelstaten die, al naar gelang, wel of niet voldoen aan de opgelegde voorwaarden voor een versoepeling. Daarbij kan men de kanttekening maken dat ook de kosten voor de sociale zekerheid sterk uiteen zullen lopen indien men de vaccinatiegraad in Franstalig België niet op kan krikken – doch wie zal dit betalen? U hoort het al …

Het volledige artikel van Pieter Bauwens kan je hier vinden.

Boekvoorstelling “Vlaanderen betaalt” met voorzitter Jürgen Constandt en journalist Alain Mouton

Op dinsdag 30 maart 2021 om 19:30 organiseert Uitgeverij Doorbraak een online boekvoorstelling ter voorstelling van het nieuwe boek “Vlaanderen betaalt: De mythe van de omgekeerde transfers”. Concreet gaat het om een actualisering van het origineel, geschreven door prof. Juul J. Hannes (2007). In deze vernieuwde uitgave wordt de oorspronkelijke tekst aangevuld met essays van onder andere prof. Geert Jennes (KULeuven), Alain Mouton (Trends) en Didier Paquot (Institut Destrée).

In het boek toonde prof. Hannes destijds reeds aan dat er van transfers van zuid naar noord in België nooit sprake is geweest – in tegendeel, er vloeit reeds sinds 1830 geld van Vlaanderen naar Wallonië. Dit feit stelt de huidige miljardentransfers nog maar eens in een ander daglicht. Het gaat hier niet om een tegengebaar of terugbetaling, doch om een ononderbroken stroom die ondertussen bijna twee eeuwen oud is.

In hun respectievelijke essays gaan Geert Jennes, Alain Mouton en Didier Paquot in op de rol van de staatsschuld, de precieze bedragen, en hun oorsprong. Een uitgebreidere samenvatting alsook de registratie voor de boekvoorstelling vind je hier.

“7de staatshervorming zet best in op verdere fiscale verzelfstandiging”, concludeert VIVES beleidspaper

In een recente paper berekende het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid de fiscale gevolgen van de zesde staatshervorming voor de financiering van de gewesten en de gemeenschappen. Uit de paper blijkt dat hoewel Vlaanderen winst haalde uit de invoering van de gewestelijke opcentiemen (81 miljoen euro), de hervorming van de btw-dotatie Vlaanderen geld kostte: 258,3 miljoen euro ten voordele van de Franse Gemeenschap en de federale overheid voor respectievelijk 185,7 miljoen en 72,6 miljoen euro. Berekeningen zijn gebaseerd op de veronderstelling van ongewijzigd beleid en maken abstractie van het tijdelijk overgangsmechanisme. De paper komt uiteindelijk tot de conclusie dat een zevende staatshervorming best inzet op verdere fiscale verzelfstandiging via kwalitatieve maatregelen, zoals een meer zelfstandig gewestelijk stelsel van personenbelasting. De volledige paper kan je hier lezen.

Communautarisering voor betere gezondheidszorg – Jürgen Constandt spreekt Vlaams Parlement toe

Op 8 maart 2021 sprak algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds – tevens voorzitter van het AK-VSZ – Jürgen Constandt de Werkgroep Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement toe. In zijn bijdrage gaf Dhr. Constandt een becijferd overzicht van de huidige stand van zaken in de Belgische gezondheidszorg, de sociale zekerheid in het algemeen en de significante verschillen in beleid, omstandigheden en cultuur tussen Vlaanderen en Franstalig België ter zake. Uitgaande van het standpunt dat gezondheidszorg, zoals grondwettelijk bepaald, bij uitstek een persoonsgebonden bevoegdheid is, sprak het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zich uit voor een toewijzing van gezondheidszorg alsook ziekte-en invaliditeitsverzekering aan de gemeenschappen met een vrije keuze voor Brusselaars.

In de uitgebreide hoorzitting kwamen ook vertegenwoordigers van andere landsbonden en ziekenfondsen aan het woord. Zo spraken ook Luc Van Gorp (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten), Paul Callewaert (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten), Regina De Paepe (Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen), en Steven Luyten (Landsbond van Liberale Mutualiteiten). In tegenstelling tot het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, leken de overige sprekers zich alsnog uit te spreken voor het behoud van op zijn minst een Belgische financiering en, in sommige gevallen, federale gezondheidsdoelstellingen.

Verschillende parlementsleden stelden kritische vragen aan de sprekers, hierbij tekende zich reeds een duidelijke tweespalting af waarbij s.pa parlementslid Caroline Gennez zich alvast uitsprak voor een vergewestelijking van de gezondheidszorg, terwijl N-VA en Vlaams Belang parlementsleden duidelijk de voorkeur gaven aan communautarisering. CD&V, Groen en Open VLD lieten zich hier in deze sessie niet uitdrukkelijk over uit, hoewel Gwendoline Rutten (Open VLD) zich in de hoorzitting van 1 maart 2021 reeds voor de decentralisatie naar de gewesten uitsprak.

De volledige opname van de hoorzitting vind je hier. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de Werkgroep Institutionele Zaken kun je hier terecht op de webstek van het Vlaams Parlement.

“Sinterklaastransfers slecht voor noord én zuid”, bericht Doorbraak

Doorbraak rapporteerde vandaag dat het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) eind januari de nieuwe cijfers publiceerde met betrekking tot de regionale rekeningen in België. Deze regionale groeicijfers lopen achter op de publicatie van de nationale cijfers met betrekking tot het bruto binnenlands product (BBP) en gaan maar tot 2019. Dit wil zeggen dat we voor het coronajaar 2020 normaliter zullen moeten wachten tot begin 2022 om het effect op de diverse regio’s te zien. Erg zijn echter nu reeds negatieve effecten te zien van de recente Sinterklaaspolitiek. Lees het artikel op Doorbraak, hier.

Doorbraak interview met Jürgen Constandt: “Aantal zelfdodingen nu al schrikbarend hoog”

Voorzitter Jürgen Constandt, ook algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, schetst in dit interview met Doorbraak een somber beeld van de betaalbaarheid van de sociale zekerheid in een door corona geteisterd België. ‘Vandaag bedraagt de schuld per Belg al bijna 50.000 euro. Ieder kind dat wordt geboren, torst dat mee. En wat doen we? We maken schulden bij. Het aantal zelfdodingen is nu al schrikbarend hoog’. Het hele artikel kan je hier vinden.

De splitsing van de volledige gezondheidszorg dient net wel de toekomstige generatie: Ons manifest in De Tijd

Eigen klemtonen, een grotere efficiëntie, spaarzaamheid en responsabilisering.
Vier kernwoorden die meteen de belangrijkste argumenten vormen voor een
integrale Vlaamse gezondheidszorg. Een gezondheidszorg die de deelstaten zelf
financieren en die gebaseerd is op communautarisering, geen regionalisering,
want de band met de Vlamingen in Brussel willen we behouden. Lees het volledige manifest zoals verschenen in De Tijd, hier.