Boekvoorstelling “Vlaanderen betaalt” met voorzitter Jürgen Constandt en journalist Alain Mouton

Op dinsdag 30 maart 2021 om 19:30 organiseert Uitgeverij Doorbraak een online boekvoorstelling ter voorstelling van het nieuwe boek “Vlaanderen betaalt: De mythe van de omgekeerde transfers”. Concreet gaat het om een actualisering van het origineel, geschreven door prof. Juul J. Hannes (2007). In deze vernieuwde uitgave wordt de oorspronkelijke tekst aangevuld met essays van onder andere prof. Geert Jennes (KULeuven), Alain Mouton (Trends) en Didier Paquot (Institut Destrée).

In het boek toonde prof. Hannes destijds reeds aan dat er van transfers van zuid naar noord in België nooit sprake is geweest – in tegendeel, er vloeit reeds sinds 1830 geld van Vlaanderen naar Wallonië. Dit feit stelt de huidige miljardentransfers nog maar eens in een ander daglicht. Het gaat hier niet om een tegengebaar of terugbetaling, doch om een ononderbroken stroom die ondertussen bijna twee eeuwen oud is.

In hun respectievelijke essays gaan Geert Jennes, Alain Mouton en Didier Paquot in op de rol van de staatsschuld, de precieze bedragen, en hun oorsprong. Een uitgebreidere samenvatting alsook de registratie voor de boekvoorstelling vind je hier.

“7de staatshervorming zet best in op verdere fiscale verzelfstandiging”, concludeert VIVES beleidspaper

In een recente paper berekende het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid de fiscale gevolgen van de zesde staatshervorming voor de financiering van de gewesten en de gemeenschappen. Uit de paper blijkt dat hoewel Vlaanderen winst haalde uit de invoering van de gewestelijke opcentiemen (81 miljoen euro), de hervorming van de btw-dotatie Vlaanderen geld kostte: 258,3 miljoen euro ten voordele van de Franse Gemeenschap en de federale overheid voor respectievelijk 185,7 miljoen en 72,6 miljoen euro. Berekeningen zijn gebaseerd op de veronderstelling van ongewijzigd beleid en maken abstractie van het tijdelijk overgangsmechanisme. De paper komt uiteindelijk tot de conclusie dat een zevende staatshervorming best inzet op verdere fiscale verzelfstandiging via kwalitatieve maatregelen, zoals een meer zelfstandig gewestelijk stelsel van personenbelasting. De volledige paper kan je hier lezen.

Communautarisering voor betere gezondheidszorg – Jürgen Constandt spreekt Vlaams Parlement toe

Op 8 maart 2021 sprak algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds – tevens voorzitter van het AK-VSZ – Jürgen Constandt de Werkgroep Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement toe. In zijn bijdrage gaf Dhr. Constandt een becijferd overzicht van de huidige stand van zaken in de Belgische gezondheidszorg, de sociale zekerheid in het algemeen en de significante verschillen in beleid, omstandigheden en cultuur tussen Vlaanderen en Franstalig België ter zake. Uitgaande van het standpunt dat gezondheidszorg, zoals grondwettelijk bepaald, bij uitstek een persoonsgebonden bevoegdheid is, sprak het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zich uit voor een toewijzing van gezondheidszorg alsook ziekte-en invaliditeitsverzekering aan de gemeenschappen met een vrije keuze voor Brusselaars.

In de uitgebreide hoorzitting kwamen ook vertegenwoordigers van andere landsbonden en ziekenfondsen aan het woord. Zo spraken ook Luc Van Gorp (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten), Paul Callewaert (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten), Regina De Paepe (Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen), en Steven Luyten (Landsbond van Liberale Mutualiteiten). In tegenstelling tot het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, leken de overige sprekers zich alsnog uit te spreken voor het behoud van op zijn minst een Belgische financiering en, in sommige gevallen, federale gezondheidsdoelstellingen.

Verschillende parlementsleden stelden kritische vragen aan de sprekers, hierbij tekende zich reeds een duidelijke tweespalting af waarbij s.pa parlementslid Caroline Gennez zich alvast uitsprak voor een vergewestelijking van de gezondheidszorg, terwijl N-VA en Vlaams Belang parlementsleden duidelijk de voorkeur gaven aan communautarisering. CD&V, Groen en Open VLD lieten zich hier in deze sessie niet uitdrukkelijk over uit, hoewel Gwendoline Rutten (Open VLD) zich in de hoorzitting van 1 maart 2021 reeds voor de decentralisatie naar de gewesten uitsprak.

De volledige opname van de hoorzitting vind je hier. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de Werkgroep Institutionele Zaken kun je hier terecht op de webstek van het Vlaams Parlement.

“Sinterklaastransfers slecht voor noord én zuid”, bericht Doorbraak

Doorbraak rapporteerde vandaag dat het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) eind januari de nieuwe cijfers publiceerde met betrekking tot de regionale rekeningen in België. Deze regionale groeicijfers lopen achter op de publicatie van de nationale cijfers met betrekking tot het bruto binnenlands product (BBP) en gaan maar tot 2019. Dit wil zeggen dat we voor het coronajaar 2020 normaliter zullen moeten wachten tot begin 2022 om het effect op de diverse regio’s te zien. Erg zijn echter nu reeds negatieve effecten te zien van de recente Sinterklaaspolitiek. Lees het artikel op Doorbraak, hier.

Doorbraak interview met Jürgen Constandt: “Aantal zelfdodingen nu al schrikbarend hoog”

Voorzitter Jürgen Constandt, ook algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, schetst in dit interview met Doorbraak een somber beeld van de betaalbaarheid van de sociale zekerheid in een door corona geteisterd België. ‘Vandaag bedraagt de schuld per Belg al bijna 50.000 euro. Ieder kind dat wordt geboren, torst dat mee. En wat doen we? We maken schulden bij. Het aantal zelfdodingen is nu al schrikbarend hoog’. Het hele artikel kan je hier vinden.

De splitsing van de volledige gezondheidszorg dient net wel de toekomstige generatie: Ons manifest in De Tijd

Eigen klemtonen, een grotere efficiëntie, spaarzaamheid en responsabilisering.
Vier kernwoorden die meteen de belangrijkste argumenten vormen voor een
integrale Vlaamse gezondheidszorg. Een gezondheidszorg die de deelstaten zelf
financieren en die gebaseerd is op communautarisering, geen regionalisering,
want de band met de Vlamingen in Brussel willen we behouden. Lees het volledige manifest zoals verschenen in De Tijd, hier.

De lange strijd voor een Vlaams gezondheidsbeleid

Vlaanderen wil een sterke eerstelijnszorg, Franstalig België blijft zweren bij een duurdere
gezondheidszorg die vooral in ziekenhuizen plaatsvindt (‘hospitalocentrisme’). De grote verschillen in gezondheidsuitgaven tussen zuid en noord verhitten de debatten daarover. Een federale wet beperkte het aantal artsen en specialisten, evenwel alleen in Vlaanderen, want Franstalig België negeerde die wet. Aldus Guy Tegenbos in De Standaard. Lees het volledige artikel, hier.